×

Giỏ hàng

Luật tự nhiên và công bằng xã hội

Luật tự nhiên và công bằng xã hội

2023-12-02 22:09:39

Đạo đức học luật tự nhiên có thể áp dụng vào mối tương giao công cộng, trong đó có những vấn đề liên quan đến công bằng xã hội. Người ta dùng các tiêu chuẩn của luật tự nhiên để thiết lập quy chế luân lý cho các hoạt động kinh doanh.